ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

រូបភាពរោងចក្រ

szzl5-smart-factory-2-2
IMG_2209
szzl5-smart-factory--2
IMG_2207
IMG_2208
2