ជណ្តើរយន្ត

  • Indoor And Outdoor Escalators

    ជណ្តើរយន្តក្នុងនិងក្រៅផ្ទះ

    ជណ្តើរយន្តមានផ្លូវជណ្តើរនិងរនាំងរនាំងសងខាង។ សមាសភាគសំខាន់ៗរបស់វារួមមាន៖ ជំហាន, ខ្សែសង្វាក់អូសទាញនិងចង្កឹះលេខ, ប្រព័ន្ធផ្លូវដែក, ប្រព័ន្ធបញ្ជូនមេ (រួមមានម៉ូទ័រ, ឧបករណ៍បន្ថយល្បឿន, ហ្វ្រាំងនិងតំណបញ្ជូនមធ្យម។