ជណ្តើរយន្តដឹកទំនិញ

  • Asynchronous Geared Traction Freight Elevator

    ជណ្តើរយន្តដឹកទំនិញអូសទាញមិនសមកាលកម្ម

    ជណ្តើរយន្តដឹកទំនិញធៀនយីយីប្រកាន់យកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្បឿនបម្លែងប្រេកង់ដែលគ្រប់គ្រងដោយមីក្រូកុំព្យូទ័រថ្មីពីការសម្តែងទៅលម្អិតវាគឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដ៏ល្អសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញបញ្ឈរ។ ជណ្តើរយន្តដឹកទំនិញមានផ្លូវដែកចំនួន ៤ និងផ្លូវដែកណែនាំចំនួន ៦ ។